• طلاق توافقی
  • عدم امکان سازش
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دادخواستی ست که به سه شکل ممکن است مطرح شود طلاق از ناحیه زوجه ،طلاق از ناحیه زوج و طلاق توافقی که در آن هر یک از زوجین خواهان هستند و پس از ثبت دادخواست و ارجاع شعبه با حضور هر دو نفر مراحل داوری و گاها مشاوره سپری شده و رای صادر میشود که با اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی قطعی شده و قابلیت اجرا دارد وپس از آن هر دو به اتفاق باید در دفتر طلاق حاضر شوند که اگر چنین نشود خواه نا خواه با انقضای سه ماه رای صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->