• انحصار وراثت
  • اینجانب بهبود غضنفرپور نیاز دادخواست گواهی انحصار ورا ثت دارم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام و وقت به خیر هر ذینفع اعم از ورثه یا غیر آن میتوانند تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نمایند در این راستا اولا این دادخواست باید به شورای حل اختلاف تقدیم گردد ثانیا دلایل و منضمات مورد نیاز عبارتند از گواهی فوت،استشهادیه فوت گواهی امضا شده توسط دفاتر اسناد رسمی،کپی شناسنامه متوفی ،کپی شناسنامه ورثه در صورت عدم دسترسی به هر یک از مدارک فوق تقاضای استعلام از ثبت احوال در ستون دلایل و منضمات درج شود ثالثا اگر قبل از سال 95 فوت شده اند دادخوتاست نیازمند گواهی موقت مالیات بر ارث هم هست شرح دادخواست : ریاست محترم شورای حل اختلاف با سلام و احتراما اینجانب.....أحد از ورثه مرحوم/مرحومه............که در تاریخ ...............در اقامتگاه دایمی خود واقع در شهر........به سوی حق شتافته و ورثه حین الفوت وی .......پسر و.......دختربوده اند ضمن تقدیم منضمات پیوست تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را استدعا دارم.ضمنا دارایی مرحوم بالا/ پایین 30000000است

-->