• معرفي اموال براي ضمانت پرداخت اوليه بدهي حكم اعسار يك محكوم
  • بدليل عدم تمكن مالي آقاي .............. همچنين تعدد بيماري و بالاخص بيماري قلبي ايشان و نيز نياز ايشان به عمل جراحي و عدم امكان پرداخت مبلغ پيش پرداخت تعيين شده در حكم، اينجانبان جهت پرداخت دين نامبرده بدين وسيله مطابق ليست پيوستي اقلامي را هر نفر، اينجانب نفر اول ..........................................- اينجانب نفر دوم ..................................- اينجانب نفر سوم ...................................................كه از مبلغ پيش پرداخت كه در احكام آقاي........................ محكوم به پرداخت گرديده نيز بيشتر مي باشد را جهت پرداخت بدهي آقاي .................... به آن مرجع محترم معرفي و طي مراحل بعدي ارائه مي نمائيم.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

493-معیین نیست عرضحال است یا درخواست برای اصدار لایحه؟!

-->