• تابعیت
  • برای گرفتن تابعیت ایران چ مراحلی رو باید طی کرد? ایا بعد از این مراحل گرفتن تابعیت صددرصد است?
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

باید ابتدا به اداره اتباع خارجی در خیابان سپه جنب کتابخانه ملک تشریف ببرید اخذ تابعیت برای چند گروه هست ابتدا تعیین گروه میشوید سپس پس از طی فرایند به اداره ثبت احوال معرفی میشوید. انشاءالله پس از طی این مراحل تابعیت شما قطعی است.

-->