• الزام رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی
  • ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان اهواز با سلام احتراما به استحضار می رساند: نظر به اینکه خوانده در ملک تجاری خود «به نشانی اهواز زیتون کارمندی بلوار پاسداران بین زمزم و زمرد آشپزخانه مرکزی اهواز »واقع در پلاک هم جوار و همسایگی آپارتمان مسکونی اینجانب«به نشانی اهواز زیتون کارمندی خیابان شهید جهانگیرنژاد بین زمزم و زمرد پلاک 87 واحد همکف»جزءپلاک ثبتی892-8827بخش 7 اهواز دایر بر ساخت گارگاه آشپزخانه و متصل کردن تیر آهن های سقف آن بهاسکله ساختمان ما موجب مزاحمت می باشد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->