• فروش مال مرهونه
  • سلام بنده ملكي را در سال ٩٤ فروختم و اين ملك در رهن بانك بوده در قرار داد قيد شده ملك در رهن بانك استو مبلغ وام از ثمن معامله كسر شد ولي خريدار وام را پرداخت نكرده و الان ابطال معاملرو خواسته و داد گاه به نفعش راي داده چون از بانك من اجازه نگرفته بودم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->