• اثبات مالکیت
  • با عرض سلام و تحیت به استحضار عالی می‌رساند: 1- به گواهی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پیوست، اینجانب خواهان داود باقرزاده در تاریخ 25/09/1394 تمامی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت کل :84/278418 متر مربع با پلاک 142/2166 تحت عنوان زمین پشته آهو بنام حاج عبدالرحمن قادرزاده واقع در چاه بنارد قطعه دو بخش نوزده با مشخصات مذکور در گواهی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور فوق را به صورت موروثی به اینجانب واگذار گردیده است 2- اکنون که قصد کشاورزی در ملک خود را دارم البته حدود چند نسل است که‌ در آن کشت و برداشت انجام میدهیم که به گواهی استهشاد محلی پیوست شواهد نشان میدهد که ملک مذکور متعلق به اینجانب می باشد ، متاسفانه اداره منابع طبیعی مدعی است که مالک می باشد لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق و با توجه به اینکه: 1- ملک مذکور دارای سند رسمی نبوده و اصولا املاک آن منطقه تعرفه وپلاک گذاری گردیده است
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

کد525 باتوجه بعدم پرسش وخواسته و عدم ارسال مدارک ودلایل موضوع بسته میگردد.

-->