• رای دیوان عدالت
  • سلام اگه از زمان اعتراض به رای دیوان عدالت بگذره میشه کاری کرد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام خیر نمیشه با قطعی شدن رای دیگه نمیشه اعتراضی کرد مگر اینکه ثابت کنید به دلایل موجه قانونی نشده در مدت مقرر کاری بکنید

-->