• عدم تعهد فروشنده ملک نسبت به انتقال سند
  • ملکی راسال 93بصورت قولنامه عادی خریداری کردم وملک را تحویل گرفتم بعدازچندسال طرف حاضربه انجام تعهدخودنمیباشددرضمن اظهارنامه برای وی دادم وکل مبلغ راهم به ایشان نقدا دادم
1400/07/01

فایل ضمیمه

-->