• مزاحمت حتك حرمت آبروريزي
  • اينجانب رويا صباغ از همسرم به علت عدم ثبت عقد به عنوان اثبات زوجيت شكايت كردم ايشان به نام فريد اميني خويي با مراجعه به منزل مادري بعد از حتك حرمت وتهديد به همسايگان نسبت هاي ناروا به من از ايشان خواستن كه من از شكايتم صرفنظر كنم در غير اينصورت مجددا به ابروريزي اقدام ميكنن وكلا تهديد ميكنن كه من شكايت نكنم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->