• دفاعیه از شکایت
  • کارگر شکایت با عنوان برگشت به کار نموده لکن من از ایشون راضی نیستم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام یا باید دلایل منطقی نارضایتی خود را اداره کار اعلام کنید یا حکم بازگشت به کار صادر خواهد شد

-->