• ثبت سند جعلی در دفتر املاک وانتقال به غیر از سوی دفاتراسنادذینفع اسلامشهروزمین خواری با طرفند فوق حرفه ای ازسران قدرت
  • بنام خدا باسلام خدمت ریاست محترم به استحضار مقام عالی میرساند اینجانب موسی حاجیمرادلو مالک قانونی پلاک ثبتی ۴۶/۱۲۷۹قطعه تفکیکی۳۹ازصورت مجلس تفکیکی سال۱۳۵۲شهرری که با توجه بر ابطال سند مالکیت ملک اینجانب به مالکیت خانوم فاطمه سید علیخانی که توسط متخلفین اداره ثبت باطل گردیده.که با توجه بر اینکه پلاک مذکور آخرین قطعه تفکیکی در مجاورت حریم نهر میباشد و در سند مالکیت شرقأبه حریم نهر و غربأبه قطعه ۴۰تفکیکی و شمالأبه کوچه ۸متری و جنوبأبه قطعه ۱۱۴تفکیکی که متاسفانه اداره ثبت اسناد اسلامشهر سند مالک ملک اینجانب را باطل و به شخص ثالثی در موقعیت جغرافیایی حریم نهر که حد فاصل اینجانب با شخص ثالث ۶متر میباشد و پلاک شهرداری اینجانب ۴۳وپلاک شهرداری شخص ثالث ۴۷وحد فاصل اینجانب با شخص ثالث پلاک شهرداری ۴۵میباشد.پلاک ثبتی و سند مالکیت که نام مالک فاطمه سید علیخانی را در دفتر املاک پاک نمودند.و فقط نام شخص ثالث را ثبت نموده و سند مشابه پلاک ثبتی ملک اینجانب را به موقعیت جغرافیایی حریم نهر که با توجه بر تصرفات شخص ثالث که مالکیتی در محل تصرف ندارد.و متعلق به حریم نهر و اموال عمومی و نیزبیت المال میباشد.واگذار نمودند.که با صدور جوار ساخت و پایانکار بر دو قطعه همجوار اینجانب و ۵۰قطعه در دور محور اینجانب با توجه به اینکه این مجرمان هیچ استعلامی به هیچ یک از مراجع ذینفع به علت اینکه طرفند وهدف این متخلفین از سند مالکیت ۴۶/۸۱اصلی مذکورمیباشد.که سند قید شده در دفتر خانه شهر ری به ۳۰۴ تفکیک و نیز به افراد تحویل گردیده.که اصلی مذکور استعلام و هیچ گونه املاک واراضی از ۴۶/۸۱نبوده وبنده با اسنادو مدارک با اثبات اعلام مینمایم .محل تصرفات این افراد از ۴۶/۸۱اصلی نبوده و از اراضی حریم نهر در اختیار شهرداری باحفظ فضای سبزمیباشد.که این افراد به حریم نهر و اموال عمومی نیز رحم ندارندکه با این طرفند تعداد ۵۰قطعه رااین افراد به تاراج برده و به منافع شخصی خود تلاش نموده اند.حال با توجه بر ابطال سند مالکیت مالک اینجانب که باطل گردیده لذا (اسناد عادی )واصل به مالک بنده نیز بی اعتبار گردیده..و با تلاش و پیگیری مشکل اینجانب با سراحت کامل و اثبات موضوع بر ریاست محترم.که این افراد یک باند رمین خوار میباشندکه با این طرفند از اراضی اموال عمومی و بیت المال رابه غارت میبرند.که اینجانب با کشف راز این افراد بر زمین خواری و افشای آن که هر مرجع و مقامی که بر رسیدگی آن جدی و تا دستگیری این متخلفین و با اراعه اسناد ومدارک از طرف اینجانب .تا رسوایی این افراد وطن فروش چنانچه ریاست محترم حاضر به رسیدگی و دستگیری این افراد متخلف با اینجانب همکاری لازم بعمل می آید.که اینجانب بر این متهمان اسنادی دارا میباشم.که خواهشمندم.جهت احقاق حق و حقوق اینجانب که شخص ثالث از امتیاز پلاک ثبتی اینجانب سوء استفاده نمودند.و پلاک ثبتی مزبوط به ملک اینجانب را به موقعیت خغرافیایی حریم نهر انتقال دادند.که در صورت متوجه شدن مالک و یا اینجانب در جوابیه استعلام قضایی علت آن را اشتباه ثبتی در حین کارشناسی اعلام مینمایند.و ریاست شعبه سوم حقوقی نیز با یک اصلاحی بر سند باطل شذه کل سند مالکیت را از پلاک اصلی ۴۶/۸۱اصلاحبه پلاک ۴۶/۱۲۷۹وبلعکس اعلام مینماید.حال با توجه به ترفنداین متهمان که با وجود علم و آگاه و مطلع از جریان از اینکه املاک از اراضی حریم نهر از اموال عمومی میباشد.لذا سوال گردد که ریاست شعبه سوم حقوقی این اصلاحی را که تشخیص میدهند.باید اصلاح شود.به این جانب و مدعیان دیگر مبنی بر پلاک ۴۶/۸۱را از کدام مرجع استعلام دریافت نمودند که محل تصرفات شخص ثالث از پلاک ۴۶/۸۱میباشد.و مالکیت شخص ثالث را از کدام مرجع استعلام نمودند که مالکیت شخص ثالث از پلاک ۴۶/۸۱میباشد.لذا اینجانب به عنوان مدعی و شاکی از تمام عواملین که از پلاک ثبتی اینجانب مدت ۱۴سال سوءاستفاده نمودند.که با عمل انجام شده این اشخاص بنده متضرر از هر جهت که نیز اسناد عادی اینجانب را بی اعتبار گردیده.لذا از ریاست محترم عاجزانه درخواست موارد قید شده و حاصل جوابیه به اینجانب مورد استدعاست.../...............با تشکر ............./...............موسی حاجیمرادلو۱۳۹۷/۰۲/۲۰
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام خوب مشکل شما جیه الان

-->