• دیوان
  • گردشكار نظربه اينكه آقاي آرش صابريان بروجني دادخواستي بر عليه وزارت راه وشهر سازي مبني بر عدم پرداخت بهاي اراضي تصرف گرديده جهت احداث راه توسط سازمان توسعه راه ها به ديوان عدالت اداري ارايه نموده و خواستار پرداخت بهاي اراضي مذكور مطابق قرارداد تنظيم گرديده في ما بين طرفين دعوي به متراژ ٢٧٨٠٠٠ متر مربع شده است كه مطابق دادنامه بدوي صادره از شعبه ١١ ديوان عدالت اداري به شماره٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٨٢٥٤٢در تاريخ ١٣٩٦/١٠/١٦به لحاظ عدم وجود مدارك جهت اثبات مالكيت شاكي در پرونده مذكور بر اساس مواد ٢٢ و ٤٨ قانون ثبت اسناد و املاك دولت راي به رد دادخواست صادر گرديده و سپس شاكي در مهلت قانوني اقدام به ارايه دادخواست تجديد نظر به انضمام مدارك مبني بر وكالت و اختيار بلاعزل از مالكين نموده است و مطابق تنظيم قرار داد و معرفي نمودن شاكي پرونده به عنوان نماينده به وزارت راه و شهرسازي از طرف مالكين و ارايه دادخواست تجديد نظر كه اعلام داشته ملك اينجانب را بدون رعايت مقررات و پرداخت بهاي آن توسط طرف شكايت تصرف شده است و خواستار صدور حكم مطابق با خواسته و درخواست ورود ماهوي به پرونده شده است كه پس از بررسي مدارك ،اعتراض شاكي را وارد دانسته و با اعلان ختم رسيدگي و پس از نقض دادنامه بدوي ،جهت رسيدگي ماهوي ورود مينمايد و به شرح زير مبادرت به انشا راي مينمايد راي ديوان نظر به اينكه بر اساس ماده ٨ ‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ‌مصوب ١٣٥٨/٨/١٧ طرف شكايت ملزم به اجراي آن بوده ولي مطابق با مدارك و لايحه ارايه گرديده از طرف طرف شكايت مداركي مبني بر انجام آن وجود ندارد و محرز اعلام نموده است كه معوض مالكانه شاكي را پرداخت ننموده است و تصرف ملك توسط نماينده وزارت راه مطابق صورت جلسه تنظيمي مشهود ميباشد كه مغايرت با قانون فوق الذكر ميباشد و خلاف مصوبه فوق اقدام گرديده است لذا دليل شاكي را وارد دانسته و طرف شكايت ملزم به اجراي لايحه قانون نحوه تملك اراضي و املاك مطابق ماده ٨ اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي در حق شاكي ميداند ،راي صادره قطعي ميباشد .
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

مشکل کجاست؟

-->