• دفاع از اتهام انتسابی دایر بر ترک انفاق
  • اینجانب ... بعلت بیماری دیابت وسوستی ماهیچه های ساق پا و ناتوانی دید بخاطر نور شدید آفتاب که باعث خونی و روان شدن اشک چشم وافسردگی بخاطر بی اهمیت بودنم و درآمد کمم همسر محترمه خانم ... وی شکایت به دادگاه داده من چکاری میتوانم انجام دهم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام همسرتان تحت چه عنوانی شکایت کرده است و شما چه شغل و سطح درامدی دارید؟

-->