• تعديل ميزان اقساط مهريه
  • رئيس محترم شعبه ششم دادگاه خانواده شهرستان ري با عنايت به افزايش نرخ ارز و سكه و افزايش نيافتن نه چندان حقوق ها در سال 97 لذا از آن مقام خواستار تجديد نظر در ميزان اقساط مهريه مي باشم . شايان ذكر است تا كنون اقساط به شكل منظم پرداخت شده است . ميزان اقساط مهريه ماهيانه نيم سكه بهار آزادي بوده كه در صورت امكان خوهان سه ماهي يك سكه تمام بهار آزادي هستم . البته امكان پرداخت وجه نقد نيز هست. با تشكر فراوان حميد ميرقلي خاني طهراني
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

باسمه تعالی باتوجه به شاخص بانک مرکزی سال1397 و حداقل اقساط بصورت مهريه ماهيانه نيم سكه بهار آزادي با کمتر شدن موافقت نمیشود. دادستان

-->