• استنكاف مادر در تحويل بچه در روز مقرر شده دادگاه
  • رئيس محترم شعبه ششم دادگاه خانواده شهرستان ري نظر به حكم صادره از آن شعبه كه مبذول مي دارد فرزند مشترك في مابين بنده حميد ميرقلي خاني طهراني و خانم ندا فتح الهي تا سن هفت سال به مادر واگذار شده و از روز پنجشنبه به مدت يك روز در اختيار پدر باشد كه اينجانب هستم لذا مادر متاسفانه به بهانه هايي از حكم استنكاف ورزيده است و به شكل منظم بچه را به بنده تحويل نمي دهند ؛ شايان ذكر است از آنجا كه نخواستم به روحيه بچه ام محمد جواد ميرقلي خاني طهراني پنج صدمه اي بيند گفتم ملاقات در كلانتري نباشد و به تعامل شود بين خودمان تبادل شود ليكن بچه با شانتا‍ژ رواني ديگر پيش من نمي آيد و اجازه نمي دهند به عنواني در اختيار بنده قرار گيرد. از آنجا كه بنده به عنوان حق دارم بچه ام را ببينم و با او صحبت كنم و چكاپ پزشكي او را كنم ، لذا خواهشمند از دادگاه مطابق مقررارت جاري با خانم سابق بنده ندا فتح الهي برخورد قانوني انجام گيرد. والعاقبه للمتقين حميد ميرقلي خاني طهراني
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

عینا موضوع را با محکمه شعبه 6 خانواده درمیان بگذارید. دادستان

-->