• تصرف زمین کشاورزی
  • تصرف زمین زراعتی
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

بدلیل مبهم و معیین نبودن خواسته پاسخ ازاستماع مضی ومنتفی شد.

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی درخواست خود را برای مشاوره و تحریر قراداد دقیق بنویسید و درصورت تمایل مدارک خودرا بصورتJPG,WORD,PDFهمراه با درخواست دقیق ومشخص بنویسید وارسال کنید درغیراینصورت هیچگونه مساعدت وجود ندارد. هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->