• متن قرارداد اجاره هتل
  • اجاره هتل وذکر کردن اینکه اگ هتل به مشکل تاسیسات خورد این مشکلات مربوط به مالک میباشد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

بدلیل مشخص نبودن خواسته و مبهم بودن خواسته موضوع منتفی شد.

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی درخواست خود را برای مشاوره و تحریر قراداد دقیق بنویسید و درصورت تمایل مدارک خودرا بصورتJPG,WORD,PDFهمراه با درخواست دقیق ومشخص بنویسید وارسال کنید درغیراینصورت هیچگونه مساعدت وجود ندارد. هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->