• رد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی
  • بلذ
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

کاربر گرامی لطفا تقاضاء خودرا کامل مطرح کرده واگرمدارکی دارید بصورتJPG,WORD,PDFضمیمه درخواست و ارسال نمایید وباتوجه به هزینه مشاوره شما که صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی کاربر گرامی لطفا تقاضاء خودرا کامل مطرح کرده واگرمدارکی دارید بصورتJPG,WORD,PDFضمیمه درخواست و ارسال نمایید وباتوجه ب هزینه مشاوره شما که صادر شده با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود.

-->