• غبن فاحش درمعامله خودروخریداری شده
  • خودروی پژو405 خریداری شده فروشنده ادعانموده خودریش بدون نقص است پس ازخرید کلی هزینه ان کرده برای من خودرونشدپس ازتحقیق ازمجاورین وافرادخبره معلوم شد درمعامله تدلیس شده معامله رافسخ کرده وخودرو راپس دادم پس از40روز کشمکش ازمبلغ خریداری شده به اضافه خرج کرد به میزان 17250000تومان تنها12800000تومان به من دادندضمنا وسایل شخصی (پخش ) که اران خودم بوده بهغیر فروخته یعنی فروش مال غیر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

دادخواست راچگونه تقدیم دادگاه نمایمضمن اینکه اظهارنامه ازطریق الکترونیک قضایی برای فرئشنده فرستاده ام

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->