• تنظيم دادخواست عليه سازمان تامين اجتماعي بابت راي هيئت تجديد نظر
  • باسلام اينجانب حسين عليپور مدير عامل شركت تعاوني مرغ اميد لنگرود نسبت به راي هيئت تجديد نظر با توجه به موافقت ضمني در روز هيئت تجديد نظر مبني بر حذف بدهي از بابت تجديد ارزيابي دارائيهاي شركت كه توسط حسابرسان تامين اجتماعي به عنوان ايجاد دارائيهاي جديد و شركت را از اين بابت مشمول بيمه ساخت و ساز ( دارائيهاي جديد) نموده بود ،اعتراض داشته و تقاضاي دادخواست عليه اين سازمان دارم
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

باسلام.مبلغ200هزار تومان واریز وسپس بوسیله تلگرام دادانامه بدوی ومدارک خودتان را ارسال تا پاسخ برای شما ارسال شود.

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید وبلافاصله بعد از پرداخت مدارک خودتان من الجمله دادنامه هیت بدوی را بوسیله تلگرام ارسال تا پاسخ بصورت اعتراضیه شما ارسال شود.

-->