• دادخواست مطالبه چک
  • شخصی به دلیل عدم موجودی حساب کسی که به او چک داده است منتظر مطالبه چک است. اما هر بار او از دادن چک امتناع می ورزد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دعاوی ناشی چک را می توانید ازدوطریق حقوقی وکیفری درمراجع قضایی مطرح نماییددراکثر مواقع چک ها به صورت وعده دارصادرمی شوند که ازطریق کیفری قابل تعقیب نمی باشند ولی قابلیت طرح دعوای مطالبه وجه درمحاکم حقوقی باارایه دادخواست است

-->