• تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه استرداد جهیزیه زوجه مبنی بر حکم محکومیت نسبت به استرداد جهزیه
  • به علت عدم حضور ذر جلسه رسیدگی زوجه با ارائه 5 صفحه لیست سیاهه که شامل 102 ردیف مبیباشد که این فاقد امضای اینجانب میباشد و 19 ردیف از این توسط زوج خریداری شده و دارای فاکتور میباشند
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->