• تنظیم دادخواست
  • ملک اینجانب در طرح شهرداری قرار گرفته و شهرداری نظر کارشناس در خصوص ارزش ملک را خواستار شده و کارشناس هم خسارت را براورده کرده ولی تا کنون حال وجهی را پرداخت نکرده تقاضای مطالبه اون وجه و تامین خواسته دارم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام هزینه تنظیم 200 هزار تومان است در صورت تمایل عنوا کنید تا فاکتور صادر کنم

-->