• لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده سرقت
  • ا توجه به نظامی بودن اینجانب و سکونت در منازل سازمانی نیروي دریایی ارتش (پادگان منجیل) و اعلام سرقت به یگان بازرسی و حفاظت و اطلاعاتبعد از بررسی و با توجه به گزارشات مشابه، اینجانب را با نامه اي به اداره آگاهی رودبار جهت رسیدگی بیشتر ارجاع دادند. 2- پس از جلب، نامبرده متشکی عنه ردیف 1 در آگاهی تعهد می دهد تا مبلغ سرقت شده را جبران خسارت نماید. صورتجلسه حاوي این اقرار در پروندهموجود می باشد . 3- خانم محرابی و آقاي محرابی نیز به عنوان نفرات مطلع نزد بازپرسی محترم حاضر گردید ه اند و احضارات مشابه خود را در مورد سرقت اعلام نمودند. 4- مشتکی عنه ردیف 1 و 3 به دروغ اذعان داشته اند که پیگیر شکایت شما هستیم و به عنوان شاهد به اداره آگاهی مراجعه می نمایند، در حالیکه بعد ازاعلام سرقت اینجانب، از حضور در اداره آگاهی امتناع نمودن. 5- مشتکی عنه ردیف 1 و 3 بعد از مطلع شدن اینکه اینجانب با آقاي هادي ..... قرار ملاقات حضوري دارم (در مورد سرقت مشابه از بنده و ایشان بهدستور افسر پرونده آگاهی رودبار این ملاقات صورت پذیرفت) ساعت 4 بعد از ظهر همان روز متشکی عنه ردیف 1 نزد خانواده هادی..... رفته و تهمت و حرفهاي ناسزا در مورد خانواده اینجانب گفته است این در حالی است که خانواده بنده با خانواده جلوه هیچ آشنایی قبلی با هم نداشته و حتی آگاهی بعداز اعلامسرقت اینجانب و با توجه به مشابه بودن سرقت این قرار ملاقات را گذاشته بودند (اینجانب نیز در سال 94 از بندرعباس به منجیل منتقل گردیده بودم وشناخت کافی از کارکنان و همکاران خود نداشته ام.) 6- مشتکی عنه چند روز قبل از مفقود شدن طلاهاي اینجانب از خانم بنده طلب طلا به عنوان امانت نموده است و بعد از عکس گرفتن از طلاها و فرستادنعکس به شوهرشان متشکی عنه ردیف 3 شب همان روز اذعان داشتن که ما طلاهاي شمارا نمیخواهیم. 7-مشتکی عنه ردیف 2 فقط به دلیل کشف فندکی در خانه اینجانب که زیر آن نام آقاي ...... با لاك غلط گیر خودکار نوشته شده و کشف شده بود بهجهت بررسی موضوع به بازرسی و اداره آگاهی رودبار احضار شدند که پس از بررسی از سوي بازرسی پادگان و ماموران آگاهی رودبار نامبرده اذعان داشتن کهفندك متعلق به ایشان نیست.ضمناً اینجانب نیز به هیچ عنوان از نامبرده شکایت ننموده ام این در حالی است که در ابلاغ دادنامه / قرارنهایی/ تصمیم نهاییاسم مشتکی عنه ردیف 2 آورده شده است ولی در ابلاغیه هاي قبلی اصلا و به هیچ عنوان اسمی از مشتکی عنه ردیف 2 نیامده است. ‌ب) مشتکی عنه در بازجویی هاي به عمل آمده در آگاهی موارد زیر را عنوان نموده است: 1- در آگاهی متشکی عنه ردیف 1 به همراه برادرشان اظهارداشته است ارزش طلاهاي شما چقدر بوده است و مبلغ 2میلیون را جبران خسارت می نماید . ‌ج) خانمها سمیه ،محرابی،محدثه و آقاي محرابی ‌د) مشتکی عنه هیچ کدام از موارد مذکور در بند الف را که در بازجویی ها اظهار داشته و صورتجلسات آنها در پرونده موجود می باشد، صرفا به طور کلیبیان داشته است که من طلاها را ندزدیده ام. ضمن اینکه تعهد به جبران خسارت توسط ایشان نزد مامور آگاهی نوعی اقرار تلویحی مبنی بر سرقت طلاهااحتساب می شود. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به: 1- قراین مذکور در بند الف که مورد انکار مشتکی عنه قرار نگرفته است \ 2- اظهارت نزد مقام قضایی و ضابطدادگستري که شامل قرینه و اقرار تلویحی می باشد (بند ب) 3- شهود شاهدان مذکور در بند ج. ولی متاسفانه هیچ کدام از دلایل و قراین فوق مد نظر قرارنگرفته و آن مقام محترم بدون توجه به تمام دلایل و مستندات مذکور قرار منع تعقیب صادر نموده و در قرار صادره صرفا به بیان این جمله کلیشه اي که: »مشتکی عنهماي ردیف 1 و 2 اتهامات انتسابی را شدیدا انکار نموده اند این در حالی است که اصلا اینجانب از مشتکی عنه ردیف 2 آقاي ایکس ..... شکایتننموده، ایشان نیز تاکنون نزد بازپرسی محترم پرونده حضور نیافته اند و با توجه به عدم کفایت دلایل « اکتفا نموده است. لذا تقاضاي ارسال پرونده به مرجعذي صلاح جهت رسیدگی به اعتراض را دارد.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام هزینه لایحه شما 400 هزار تومان است در صورت تمایل فاکتور برای شما صادر شود

-->