• منع اشتغال همسر
  • سلام همسر من بدون اجازه من بمدت یکسال منزل ترک کرده بود وبه عدم تمکین محکوم شده بود تقاضای ازدواج مجدد دادم همسر اینجانب از ترس ازدواج من به قاضی گفتند که آماده تمکین هستند قاضی دادخواست من رد کرد اماهمسر با ورود مجدد به منزل من نه تمکین خاص کردند نه تمکین عام و اظهار داشتند که از ترس ازدواج مجدد شما من به قاضی گفتم تمکین میکنم حالا من باید چگونه دادخواست ازدواج مجدد مطرح کنم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

باتوجه به حکم عدم تمکین بایداثبات کنیدکه همسرشماکلاوجزاتمکین نمیکندوبرای شماحق عدم تمکین درصورت اثبات وجوددارد.

-->