• درخواست طلاق
  • ریاست محترم دادگستری اینجانب علی قانعیان پور فرزند عبدالجبار هستم که حدود ۴ سال است از زندگی زناشویی بنده که ثمره آن دوفرزند می باشد می گذرد اما متاسفانه همسر بنده متاسفانه به اینجانب ظن وگمان بددارد و همیشه باشک وتردید بابنده برخورد می کند .و سوالهایی درخور گمانه زنی های منفی خودش از اینجانب می پرسد .و اوقات زندگیمان را با جنجال وکشمکش همراه کرده بنده ازشما ریاست محتدم تقاضای طلاق را دارم.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

درصورتیکه درخواست طلاق چه بصورت توافقی یا..دارید بوکلاء دادگستری مراجعه وپس ازعقدقراردادوکالت وارائه مدارک لازمه دادخواست توسط وکیل به محکمه ویژه خانواده باید ارائه شود.

-->