• درخواست تبدیل وضعیت از قرارداد معین به پیمانی و رسمی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه
  • احتراما اینجانب روح الله براتی فرزند ...... با کد ملی ......... از کارکنان قرارداد معین استانداری .......... و فرزند رزمنده با 29 حضور داوطلبانه در جبهه حق علیه باطل میباشم . با توجه به صراحت قانون برنامه ششم توسعه ( تبصره 1 بند ( ذ ) ماده 87 ) تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی را دارم . با تشکر
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلامدادخواست لازم دارید یا وکیل؟

-->