• فروش ملک مشاعی
  • اینجانب مالک سه دانگ از شش دانک ملک مشاعی به شماره سند5/3624بخش ۲اصفهان هستم لطفادستورفروش ملک غیرقابل افراض راصادرنمائید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. در صورت نیاز به دادخواست هزینه اش هفتصد هزارتومان هست

1400/07/01

سلام. در صورت نیاز به دادخواست هزینه اش هفتصد هزارتومان هست

-->