• طرح دادخواست به شورای حل اختلاف جهت وصول شارژ ساختمان
  • طرح دادخواست به شورای حل اختلاف جهت وصول شارژ ساختمان علیه آقای محمد شاهرخی فر: شماره اظهار نامه 1397220000205850 با کد رهگیری 1397220863558311 مورخ 25/4/1397 شماره ابلاغیه 1397220000234746 مورخ 31/4/1397 : کیفیت امر ابلاغ در محل حضور نداشتند ابلاغیه در محل الصاق شد.
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام. هزینه اش چهارصدهزار تومان هست در صورت تمایل اعلام فرمایید

-->