• اجرایی کردن مهریه
  • طبق دادنامه شماره 9709975154200659 آقای جواد ولی نژاد باغان محکوم به پرداخت یک عدد سکه در ماه مهر و الباقی هر 6 ماه یک سکه شده اند
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام درخواست صدوراجراييه را از دادگاه انجام دهيد

-->