• مسئولیت مدیر عامل بدون حق امضا
  • با سلام احتراماً من مدیرعامل و عضو هیئت مدیره یک شرکت سهامی خاص هستم که تنها نیم درصد سهام دارم. اما حق امضای چک، سفته، اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با من نبوده و با رئیس هیئت مدیره شرکت است که 99 درصد سهام را دارد. سوال: من در قبال احتملاتی از قبیل برگشت چک، ضرر و زیان ناشی از قراردادهای امضا شده، طرح دعوی و امور مالیاتی تا چه اندازه است؟ با تشکر از راهنمایی شما
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام مسئولیت شما در خصوص تعهدات ناشی از امضاء مجاز شرکت (چون حق امضا ندارید) در حد مبلغ اسمی سهامتان و نسبت دارایی شرکت است اما در خصوص دارایی اعضاء هیات مدیره مسئولیت دارند که اون هم قابل تحلیل هست.

-->