• گزارش ناقص و خلاف واقع،امید واهی،شهادت دروغ
  • 1)آقای.(الف).به درخواست مقام قضایی که برای تکمیل تحقیقات ارسال شده است ،گزارش ناقص خلاف واقع را گزارش داده است که مسبب منع تعقیب مشتکی عنه شده است 2)اقایه(الف)پیشنهاد کمک و مساعدت به اینجانب که برای رسیدن به مبلغی که از بنده برده بودن به زودی پس داده میشود اما به شرطی که اینجانب اعتراض به قرارمنع تعقیب را اعلام نکنم ۳)من اعتراض خود را اعلام کردم و پرونده به همان شعبه اعاده گردییدوبازپرس همچنان به ادامه تحقیقات ادامه دادن متهمان احضارشدن ویک شاهدخانوم(ب) معرفی کردن که خانوم (ب) شریک آنها بوده و همکار آنها که دروغ آن در شهادت علیه اینجانب آشکار شد و تحقیقات پایان یافت وپرونده به دادگاه کیفری اعاده گردیید ۴)خواسته اینجانب شکایت ازاقایه (الف)و خانوم(ب)که مسبب منع تعقیب، هزینه مجدد دادرسی، تاخیر در صدور رای، امید واهی ،راخواستارم
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

بايد عليه انها مجدد در دادسرا شكايتزگزارش خلاف واقع ورشهادت دروغ نماييد

-->