• اظهارنامه رجوع از بذل مهریه
  • به نام خدا اینجانه زهرا محمدی مطابق صورتجلسه تنظیم شده در شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مورخ۱۳۹۶/03/09 تعداد یک عدد سکه تمام بهار آزادی ازمهریه ام را با توجه به تخلف زوج(علی محمدی)از شرایط ضمن عقد جهت صدور طلاق خلع به شما بذل نمودم و با توجه به وکالت موصوف بذل مورد اشاره را از طرف شما پذیرفتم و با صدور رای قطعی طلاق خلع و با توجه وکالتنامه شرایط ضمن عقد با مراجعه به دفترخانه مورخ۱۳۹۷/07/28 با جاری شدن صیغه طلاق اقدام به مطلقه نمودن خودم نمودم و هم اکنون در زمان عده میباشم.فلذا به شما اعلام میگردد اینجانبه از بذل یک عدد سکه تمام بهار آزادی موضوع رای قطعی طلاق موصوف پشیمان شده ام و قصد رجوع از بذل موصوف را دارم و...
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام شما بايد دادخواست ارائه بدهيدبه دادگاه خانواده

-->