• دادخواست الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن
  • با سلام تنظیم دادخواست مذکور بصورت کامل و ذکر پروسه لازم برای دریافت رای . آیا لازم است بانک (مرتهن) نیز خوانده مطرح گردد؟ مدارک لازم برای موضوع فوق کدامها می باشند در حالی که فروشنده در زندان می باشد. و به هیچ وجهی آماده همکاری نیست. آیا خسارات وارده از طرف فروشنده را می توان در این دادخواست آورد؟ در صورت امکان زمان ارسال را از طریق SMS اعلام فرمایید. با تشکر و امتنان وافر گلزاری
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->