• سلام
  • سلام علیکم اینجانبه فاطمه بحرینی طوحان ملی ۶۰۶۹۴۹۹۶۹۷درخردادسال۹۵ با اعطا وکالت رسمی به همسرم اقدام به پیش خرید خودرو ازشرکت اداک خودروتهران نمودم وبهای خودرو رابصورت نقد واقسلط معین و با صدور چک پرداخت درموعد مقرر شرکت مذکور نتوانست خودرو را تهیه وتحویل نماید درنتیجه بایستی وجه نقد + برگ چک های اقساط برابر بند۱۱قرارداد اعاده میگردید د اما مسئولین شرکت با وعده و وعید واهی از اعاده وجوه نقدی پیش پرداخت وبرگ چک های امتناع -ودریک اقدام غیرقانونی برگ چک های که تاریخ سر رسید انها فرانرسیده بود درقبال دیون خودش نسبت به سایر طلبکاران واقعی یا صوری واگذار و تلاشهای وتلاشهای عرفی وقانونی اینجانبه تا کنون با طرح شکوائیه های متعدد درمحاکم قضایی با گذشت حدودیکسال هیچ نتیجه ای درخصوص احقاق حقوق تعضییع شده اینجانبه نتیجه ای دربر نداشته است - پس ازگذشت حدودا یکماه از عدم عمل شرکت اداک به تعهدات خود وعدم تحویل خودرو -با پیشنهاد معرفی وخرید خودرو دومی از طرف مدیر فروش شعبه چیتگر اداک با اعطا وکالت رسمی به کارگزارمعرفی شده شرکت اداک با متن وموضوع وکالت تعیین شده -اقدام به تنظیم وکالت رسمی بنام کارگزارشرکت علیرضا پیرحیاتی + همچنین بنام معاون مدیرعامل شرکت اداک اقای وحید دالائی نمودم که موضوع وکالتنامه ها به این ۲ نفر خرید یک خودرو با مشخصات واوصاف تعیین شده وانتقال ۶ دانگ مالکیت بنام اینجانبه - که پس خرید وتحویل خودرو(دوم) به اینجانبه توسط وکلا وعامیلن شرکت اداک شعبه چیتگر - مشخص گردید بسیاری ازوسایل جانبی ولوازم یدکی ومنصوب بر روی خودور قبل از تحویل خودرو یا برداشته شده بود یا با وسایل مستعمل تعویض شده بود که اقدام به تامین دلیل قانونی نسبت به کم فروشی وتقاب درفروش ونهایتا صدور رای شعبه ۱۶ تعزیرات تهران وقطعیت حکم واجرای ان که باعث جریمه نقدی و ممنوع المعامله شدن ومسدودالحساب وغیره ... بعلت عدم اعتنا مدیرعامل شرکت وعوامل ان پرخصوص اجرای موضوع حکم گردیده - ودریک اقدام غیرقانونی دیگر دونفر وکیل اینجانبه که کارگزارو معاون مدیرعامل شرکت بودند وهمزمان از طرف مدیرعامل شرکت وخریدار وکالت در ترخیص وتنظیم اسنادگمرکی وفاکتورفروش وتنظیم اسناد مالکیت خودرو وکالت داشتن - برخلاف صریح موضوع وکالتنامه اعطای از طرف اینجانبه با امانت درخیانت وکلاهبرداری وتعغیر واقع - ودرجهت تعضییع حقوق اینجانبه اقدام به انتقال ۵ دانگ از مالکیت ودر دراسنادگمرکی وفاکتورفروش وشناسنامه مالکیت خودرو با معاونت ومشارکت مرکز صدورپلاک میثم تهران نموده وبه بهانه های واهی ومختلف عوام فریبی از تحویل مدارک واسناد گمرکی ومالکیت خودرو به اینجانب خوداری واین امرباعث عدم اطلاع اینجانبه از وضعیت وموضوع واوضاع واحوال حاکم بر اسناد ومدارک تنظیمی گردید - تا اینکه خودور اینجانبه بنا به حکم قضایی ثبت شده درسامانه پلیس راهور ازطرف بازپرس شعبه ۳ کیفری ناحیه ۲ سعادت اباد اقای احمدکفاش توقیف فیزیکی ونقل وانتقال گردید وپس از توقیف واستعلام اطلاع حاصل نمودم که ۵ دانگ ازمالکیت خودرو بنام مدیرعامل شرکت اداک علی اصغر سیف پورمنتقل پس ازشکایت غرما شرکت درشعبه ۳ کیفری ۵ دانگ خودرو جز اموال مدیرعامل وشرکت اداک محسوب شده ودرشمول حکم توقیف اموال مدیر عامل قرارگرفته - خلاصه بابت عدم تحویل خودرو اول که همسرم وکالت داشتن درخرید وتحویل ان - ۱- عدم نقض موضوع قرارداد منعقده تاکنون -که همچنان مدیرعامل وشرکت اداک مشغوالذمه بابت تحویل خودو ر میباشند ۲-وجوه نقدی وبرگ چک ها بابت ثمن خودرو همجنان اعاده نگردیده ۳-تعهد نامه رسمی محضری گرفته شده ازاینجانبه که درمتن تعهدنامه صراحتا به موضوع وکالت اعطائی به همسرم ( محمدعلی صفا )ومشخصات قراردادی که توسط ایشان به وکالت ازاینجانبه بابت خرید خودرو اول از شرکت اداک اورده شده وموضوع تعهدنامه محضری انتقال و واریز وجه برگ چک ها (درصورت عمل نمودن شرکت به تعهدات خود درقبال تهیه وتسلیم خودرو )ت وجوه چک ها درتاریخ سررسید فقط با عملیات یانکی حواله به حساب شیبای معیین شده درمتن تعهدنامه فقط بحساب مدیر عامل انتقال ودرقبال حواله وجه هربرگ چک اموزمالی شرکت اداک متعهد به ارسال لاشه برگ چک از طریق پست مالی به ادرس اینجانبه بود درجهت احقاق حقوق خود اقدام به طرح چند شکوائیه درمحاکم کیفر تهران دادسری ناحیه ۲ سعادت اباد تهران شعبه ۳ بازپرسی بشماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۲۴۵۵۰۰۲۳۳ وشعبه کیفری۱۶ دادسری کرمان که منجر به صدور کیفرخواست ورد صلاحیت به شعبه ۸ کیفری دادسری ناحیه ۲سعادت اباد بشماره 9709983872600437 وشعبه ۱۱۶۴دادگاه کیفری ۹۶۰۹۹۸۰۲۴۵۵۰۰۲۳۳-گردیده که تا کنون منجر به صدور رای که باعث احقاق حقوق اینجانبه شود نتیجه ای حاصل نشده این اطاله دادرسی با عنایت به مستندات متقن ومصدق درخصوص بزه انتسابی به متشکی عنهم -نتیجه این اطاله دادرسی تعضییع حقوق مادی ومعنوی مضاعف ودوچندان متوجه اینجانبه رانموده که شرعا وقانونا متوجه شدن ای همه خسارت وزیان معنوی کاملا غیرعادلانه میباشد ( به دلیل اینکه ازیک طرف وجوه نقد پیش پرداخت + برگ چک های اعطای بابت خودرو اعاده به وکیلم نگردیده - ازطرف دیگر چک های با وصف امانی اینجانب در سررسیدهای مختلف دربین طلبکاران وغرما صوری و واقعی شرکت درمقابل دیون شرکت دربین این افراد تقسیم شده -دیگراینکهخثدرواینجانب مسلوب المنفعه بواسطه ۵ دانگ مالکیت خودرو بنام مدیرعامل ودرشمول حکم بازپرس ودرنتیجه توقیف فیزیکی ونقل وانتقال خودرو— مخصوصا درخصوص برگ چک ها اعطای خدمتون عرض نمایم این برگ چک ها بابت بهای خودرواول داده شده وتحویل نگردیده اگرچه این برگ چک ها دروجه حامل صادرشده اما درقبال اخذ رسید معتبربابت بهای اقساط خودور تحویل گردیده وبه ضمیمه اخذیک تعهدنامه محضری رسمی با موضوع انتقال وجه چک ها در سررسید به شماره حساب معین مدیرعامل که درکتن تعهدنامه تصریح گردیده - خودرو معوض این برگ چک ها تحویل نگردیده وصف امانی دار بودن -از طرفی هم مدیرعامل وشرکت اداک قبل از ورشکستگی پلمپ شعب سه گانه ومرکزی شرکت اداک توسط نهادهای نظارتی تعدادی ازاین برگ چک ها امانی دربین طلبکاران شرکت بابت طلب واقعی وصوری انها توزیع شده علی الرغم اینکه اینجانبه افراد اخذ کننده چک ها را نسبت به اوضاع واحوال حاکم براین برگ چک ها مخصوصا امانی بودن - اخذ چک ومعامامله با افراد ممنوع المعامله وعواقب کیفری معامله وگرفتن مالغیر از افرادممموع المعامله - این افراد بدون توجه به این موارد اقدام به اخذ برگ چک های موصوف نموده ودرسررسید اقدام به وصول وجه انها واعمال عملیات برگشتی چک وشکایت کیفری و حقوقی درشعبه ۵۱شوری حل اختلاف تهران به وطرح اایحه اعتراضیه روی حکم صادره شوری وارجاع پرونده به شعبه ۱۱۱ حقوقی عدالت که 9709981010100475بشماره درمرحله اول قراراناطه بابت شکایات کیفری متقدم د رشعبه ۳ بازپرسی دادسرا ناحیه ۲ و طرح شکایت دیگری از طرف مدیرعامل شرکت اداک بعنوان خواهان درشعبه ۸۰ حقوقی عدالت ومحکومیت اینجانب درپرداخت چک 9709982161600474بشماره د باعنایت به توضیحات فوق و وجود مستندات مصدق ومتقن درخصوص تک تک جملات وحتی کلمات متن فوق الذکر -و ارائه این مستندات مصدق بعنوان اپله شکوائیه درشعب مختلف کیفری دادسرا و بعنوان ادله مستندومتقن ومصدق فرجام خواهی ثتجدیدنظرخواهی بدون اینکه اینجانبه دراین خصوص قضاوت واظهارنظری داشته باشم به هیچ یک از ادله ومستندات اینجانبه در دادسری مورد امتنان واقع نگردید اطاله دادرسی وعدم صدور رای دلیلش برای اینجانی معلوم نیست درصورت صدورکیفرخواست درشعب بازپرسی کیفری ووارجاع به دادگاه کیفری ورای نهایی برعلیه افرادمتشکی عنهم شاید دادخواست های تقدیمی به شعب حقوقی بابت چک برگشتی را موجب نمی گردید ایا برای جبران ضرروزیان متوجه شده به هریک ازغرما واقعی شرکت لازمه اش واردشدن ومتوجه شدن ضرروزیان مادی ومعنوی مضاعف وغیرقانونی به فرد دیگری از افرادغریم و طلبکارشرکت میباشد وضرروزیان دیگران با وارد کردن ضرر مضاعف به دیگر افراد طلبکارکه مصداق ان اینجانبه بعنوان طلبکار وضرروزیان دیده مادی ومعنوی ناشی ازعمل عوامل شرکت اداک ازناحیه اعمال ضررمضاعف به اینجانبه باید جبران شود ایا متوجه شدن چنین ضرروزیاان مصداق قواعد فقهی شرع ودین مخصوصا قاعده لاضرر واقع نمی شود چگونه ممکن است که فردی بتواند بین انجام وعمل موضوع محکومیت ارا حقوقی شعب ۸۰ و۱۱۱ مجتمع عدالت و ممنوع المعامله بودن افرا اعطاکننده چک ناشی از صدور حکمی قصائی که اینجانبه دران بعنوان خواهان راجمع نماید و علیهذا از شما مسئولین محترم محسوب میشوم وبرابرتعهدنامخ رسمی متعهد به انتقال وجه چک ها به شماره شیبا وحساب تعیین شده مدیرعامل شرکت اداک باشم واز طرفی هم بابت موضوع رای احکام صادره ملزم به پاس نمودن وجوه چک های موصوف هستم باعنایت به اینکه باید تصویر ۴۷ برگ مستندات ارسال شود اگرشماره ای روی وات ساپ یا تلگرام باشد وارسال شود سریعا اقدام ارسال میسراست Sent from myMail for iOS
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام شماره واتساپ 09171591148

-->