• تقویم خواسته فسخ قرارداد
  • سلام میخوام ی خواسته ثمن معامله
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام مبلغ خواسته که همان مبلغی است که مطالبه میکنید اگر مورد نکته خاصی هم ندارد که دفاتر خدمات قضایی متن پیش نوشته دارند

-->