• لایحه اعتراض به رای بدوی اعسار (درخواست تعدیل پیش پرداخت و اقساط)
  • با سلام. اینجانب به موجب رای صادره از شعبه 187 مجتمع بعثت محکوم به پرداخت مبلغ 160 میلیون تومان بانضمام هزینه های دادرسی شده ام و رای قطعی شده است. ذینفع اقدام به صدور اجرائیه نمود و در مهلت قانونی اینجانب ضمن ارایه لیست دارائی خود و معرفی شهود اقدام به ارائه دادخواست اعسار از پرداخت یکجای محکوم به نمودم. دادگاه رسیدگی کننده با استماع شهادت شهود دعوی اعسار مرا پذیرفت لکن مستند به رای صادره پیوست مبالغ را به نحوی تعیین نمود که از عهده بنده خارج میباشد و متاسفانه به لیست اموال ارائه شده منجمله 2 قطعه زمین مسکونی توجهی ننمود. توضیحاً اینکه : پیش تر بنده شرکت داشتم و شرکت بنا به اظهارات طرف دعوی تعطیل و منحل شده است. در حال حاضر هیچ گونه اشتغال رسمی ندارم. به صورت پراکنده فعالیت هایی انجام میدهم و متوسط ماهانه مبلغ 2.5 میلیون تومان درآمد دارم. متأهل و دارای دو فرزند دختر هستم. لذا در وهله نخست تقاضای تنظیم لایحه به منظور اعتراض به رای صادره با رویکرد تعدیل مبالغ تعیین شده دارم. چون به هیچ وجه با شرایط فعلی و وضعیت معیشت بنده همخوانی ندارد. گویا مستند قانونی نیز در این رابطه وجود دارد که قاضی در اینخصوص توجه لازم را نداشته است. از سوئی دیگر در صورت توجه قاضی به لیست اموال ارائه شده ( 2 قطعه زمین ) و ارجاع آن به کارشناسی و تعیین بهای آن و متعاقباً کسر از مجکوم به ؛ میتوانست کمک به سزایی در این امر داشته باشد. علی ایحال تقاضا دارم نسبت به تنظیم لایحه اعتراضی حرفه ای و اشاره به بندهای قانونی اقدام و در این وهله توجه و مساعدت لازمه را نسبت به بنده معمول نمائید. لازم به ذکر است به دلیل محدودیت زمانی ضرورت دارد نهایتاً امروز تا عصر لایحه تنظیمی نهایی گردد. با تشکر
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام دوست گرامي اولا تقاضاي تعديل با گذشت مدت زمان زيادي حداقل دو ماهه قابل پذيرش است و در صورت حدوث شراايط كه وضعيت جديد حاصل شده باشد و به عقيده بنده دادخواست رد ميشود ترجيحا شما ميتوانيد جهت كم نمودن مبالغ مال معرفي نمايد به قسمت اجراء جهت رفتن و به مزايده گذاشتن

-->