• تقاضای فروش مال مشاعی
  • با سلام متن نمونه متن دادخواست فروش مال مشاعی را تقاضا دارم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام برای فروش مال مشاعی باید از اداره ثبت شروع کنید اول تقاضای افراز کنید بعد با نامه ثبت مبنی بر عدم امکان افراز از دادگاه تقاضای دستور فروش کنید که متن آماده در دفاتر خدمات قضایی موجود است

-->