• فسخ مبایعه نامه
  • باسلام.پیرو مبایعه نامه شماره۳۴۱ در خصوص خرید یک واحد اپارتمان مسکونی به صورت پیش خرید توسط آقای محمد یعقوبی از اینجانب پدرام تلوری مالک ملک مذکور متاسفانه خریدار به تعهد خود که در مبایعه نامه منعقد گردیده بود عمل نکرده وتنها مبلغ اولیه مبعایعه نامه را به عنوان پیش پرداخت پرداخت نمودید و دیگیر هیچگونه هزینه ای بابت خرید اپارتمان ننموده اید و باعث خسارت و مشکلات برای دیگر خریداران مجتمع شده است.به همین موجب به شما اعلام فسخ می نماید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

دوست گرامي اعلام فسخ اگر شرط فسخ در قرارداد پيش بيني وًمقرر نشده باشد اثري ندارد و اقدام ديگري بايد انجام دهيد

-->