• درخواست تامین دلیل و شکایت از تعمیرگاه
  • این جانب مستوره اباذرپور فرزند هوشنگ ، در تاریخ 25/12/92 با یک دستگاه تویوتا کمری به شماره انتظامی 84 ایران 797 س 22 متعلق به اینجانبه در جاده بندرعباس به سیرجان تصادف نموده و از قسمت جلو شامل سپر جلو ، کاپوت، جلو پنجره ،چراغ های جلو ، شیشه جلو ، ستون گلگیرهای جلو سمت چپ و راست و سقف دچار خسارت و آسیب گردید و در سال 1393 جهت تعمیر به تعمیرگاه سرعت با مسئولیت آقای جعفر فولادی تحویل داده شد و با تحویل لوازم مورد نیاز اتومیبل و پرداخت نصف هزینه صافکار و نقاش قرار شد ظرف مدت دو ماه اتومبیل را سالم درست کنند و تحویل بدهند و تاکنون که مدت 4 سال میگذرد و هزینه بالغ بر هفتاد میلیون تومان به دلیل باز کردن وسایل و لوازم موتور مانند دلکو که باعث گردید آب به داخل موتور برود و موتور اتومبیل جام کند و هزینه مضاعفی پرداخت نمایم و همچنین مفقودی درب کامل سمت چپ و راست و فرمان کامل و سایر لوازم که بر روی اتومبیل نصب نیست به موجب مستندات مذكور منجر به وقوع صدمه و خسارات در اتومبيل اينجانب گرديده است. نظر به اينكه خوانده حاضر به تحویل خودرو و جبران خسارات وارده نمي‌باشد و از طرفي اينجانب در مقام جمع‌آوري دلايل حقانيت خويش مي‌باشم فلذا به منظور ثبت و حفظ آثار و ارزيابي ميزان خسارات وارده به استناد ماده 149 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري از محضر شوراي حل اختلاف محترم مورد استدعاست.
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام تنظیم دادخواست های مورد نظر شما پانصد هزار تومان هزینه دارد. در صورت تمایل یک خفته بعد از پرداخت هزینه تحویل داده می شود.

-->