• قرارداد بین مربی و مدیریت استخر
  • قرار داد اموزش شنا برای فراگیران بین مربی و مدیریت استخر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام قراداد مورد نظر حضرتعالي اولا ذكر نشده جهت قرارداد مالي هست يا مسوليت علي ايحال هر دو موضوع رو در قالب قرارداد ميشود گنجايش داد وًثانيا شما به عنوان مربي هستين يا مالك استخر چون فرق ميكنه

-->