• شکایت
  • بعوان‌سرکارگر‌‌میانگین‌۱۵‌کارگرزن‌ومردبدون‌قرارد‌ازمروخ‌۹/۱۰/۹۷الی۱۸/۱۱/۹۷بصورت‌ناپدار‌‌.‌به‌مدت‌۲۰رور‌.درزمین‌های‌برداشت‌اجارهای‌سیب‌زمینب‌برای‌کارفرما.فعالیت‌نمودام‌به‌مبلغ‌۲۰میلیون‌که‌مباغ‌۱۰میلیون‌تاپایان‌کار‌پرداخت‌کرد‌ومابقی‌‌رو‌پرداخت‌نکرده‌.ووی‌هم‌کارگران‌روتسویه‌نکردم‌.لذا‌شاهد‌وگواه‌میباشد‌که‌شهادت‌بنماییند
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

چه شكايتي مورد نظر شما هست لطفا كامل مطرح نمايييد وًيا تماس بگيريد

-->