• صدور حكم به تاييد فسخ قرارداد واسترداد مبيع مقوم به23.0000000 ريال با احتساب خسارت دادرسي
  • احترا ما به استحضار ميرساند اينجانب طي مبايعه نامه ملكي را به شما فروخته ام .بدليل تخلف از شرايط قرارداد از جانب بنده اين قرارداد فسخ شده تلقي گرديده وخواهان استرداد مبيع ميباشم
1400/07/01

سلام برای راهنمایی به تلفن موسسه تماس حاصل فرمایید 02166128073

1400/07/01

فایل ضمیمه

-->