• جواب بانک solo گرجستانی درخواست نتقال و انتقالات ارزی
  • بدین ترتیب طبق نامه الکترونیکی به شماره50/454224663/8 ارسالی به این مجموعه بانکی،با همت مضاعف همکاران طبق تحقیقات بعمل آمده راجب حساب خانم:Darejan,shekrildze به شماره حساب:GO05BG0000000041627300 گنجایش نقل و انتقالات ارزی را نداشته و طبق قانون اساسی کشور گرجستان و ماده ۱۱۲تبصره ۲در صورت تکرار درخواست حساب کاربری شهروند
1400/07/01

سلام برای راهنمایی به تلفن موسسه تماس حاصل فرمایید 02166128073

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->