• نقض حقوق طرح صنعتی و علامت تجاری
  • درخواست تادیه خسارت و پرداخت هزینه دادرسی به علت سوء استفاده از برند تجاری و طرح صنعتی ثبت شده.درصورت نیاز به شکایت کیفری نیز دادخواست تنظیم شود.
1400/07/01

فایل ضمیمه

-->