• نقض حقوق طرح صنعتی و علامت تجاری
  • تادیه خسارت و هزینه دادرسی بعلت سوء استفاده از علامت تجاری و طرح صنعتی در صورت نیاز تنظیم دادخواست کیفری
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام خانوم درگاهی لطفا جزئیات بیشتری رو ذکر کنید و شرح ما وقع را به طور کامل بنویسید

-->