• سفارش عریضه
  • باسلام. چنانچه علیه شخصی با عنوان تأیید رجوع از هبه نامه طرح دعوی کرده باشیم اما کپی هبه نامه را نداشته باشیم و دادگاه اخطاریه رفع نقص ابلاغ کرده باشد و نتوانیم در مهلت قانونی هبه نامه را تهیه کنیم چگونه باید لایحه نوشت؟ توضیح اینکه اصل هبه نامه در اختیار خوانده میباشد که به دلیل ثبت آدرس اشتباه خوانده در دادخواست بدوی و ابلاغ نشدن وقت رسیدگی به ایشان در جلسه اول رسیدگی حضور پیدا نکرده. اما اگر اخطاریه را دریافت مینمود در جلسه حضور مییافت و هبه نامه را ارائه می نمود.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام در حال حاضر اخطاریه ها و ابلاغات به وسیله پیامک برای طرفین ارسال می شود و دیگر آدرس طرفین اهمیتی ندارد . چنانچه هبه نامه را در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسانده باشید می توانید رونوشت آن را از همان دفترخانه تهیه نمایید . همچنین در لایحه خود می توانید این مطلب را ذکر کنید که هبه نامه در دست خوانده است .

-->