• اعتراض به نظریه کارشناسی
  • با توجه به اینکه کارشناس امضا اسناد و مدارک ما را تایید نکرده نوشته با هم متفاوت هستند چون پدرم پیر مرد بوده و دستهایش میلرزید شاید کمی با هم فرق داشته باشد ولی در هر سند شاهد داریم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

درود بر شما جهت اعتراض به نظریه کارشناسی نیازی به شاهد نیست.

-->