• لایحه دفاعیه مطالبه وجه
  • با سلام احتراماً معروض میدارد , اینجانب خوانده پرونده ای هستم , که شاکی من بدون داشتن قرارداد فی مابین , و حتی بدون در دست داشتن چک و یا سفته , بصرفه اینکه با اینجانب دوست چندین ساله بودیم و به همراه اینجانب در بنگاه املاک حاضر گردیده و به قول خودش معامله را جوش داده است ,ادعای طلب بابت حق دلالی و شیرینی نموده است , ادعای ایشان فقط بر مبنای جمع آوری چند نفر شاهد به اینکه ایشان با من (خریدار زمین) دوست و همراه بوده و شاهدین ما دونفر را چند جلسه با هم دیده اند . حال باتوجه به این مطلب ایشان (شاکی دادخواست )شکوائیه به دادگاه داده و ضمن شکایت , اینجانب را به دادگاه فراخوانده درخواست وجه غیر قانونی نموده است. حال خواهشمند است نسبت به تنظیم لایحه ای , که مبتنی برذکر , اصول , عنوان قوانین و مواد حقوقی متقن و محکمه پسند تنظیم گردیده نسبت به رد ادعا و محکوم نمودن شاکی پرونده همکاری و نگارش گردد. شایان ذکر است اینجانب حق کمیسیون بنگاه را بروز و کامل پرداخت نموده و رسیده از واحد املاک را دارم ضمناً تسویه حساب کامل و شفاف از فروشنده گان اصلی زمین را نیز در اختیار دارم .
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->